I. Informații generale

În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation), Asociația Națională Miastenia Gravis România, cu sediul în Mun. București, sector 6, str. Ghirlandei nr. 32, numită în continuare ANMGR, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica ANMGR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod exclusiv cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al website-ului, ANMGR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / newsletter / aderare membru, în măsura în care ne contactați în acest fel.

De asemenea, în cadrul evenimentelor ANMGR la care participați, va vom contacta în cazul în care vă dați acordul.

III. Prelucrarea datelor cu caracter personal

III.1. Dacă sunteți vizitator al site-ului, ANMGR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru rezolvarea comentariilor, sugestiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ANMGR de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau sugestii.

III.2. ANMGR vă poate solicita consimtământul pentru a prelucra date sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele referitoare la sănătate: diagnostic, perioada tratementului, spitalul/cabinetul/doctorul de specialitate unde vă tratați. Accesul la datele pe care le-ați furnizat va fi limitat la personalul autorizat, după cum este necesar doar pentru scopurile evenimentelor organizate.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Utlilizarea datelor dumneavoastră

În cadrul ANMGR prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vezi baza legală

ANMGR confirmă că, prin acceptul dumneavoastră, vă putem contacta pentru:

 • A vă informa cu privire la serviciile oferite de ANMGR.
 • A vă invita la evenimente organizate de/sau în colaborare cu ANMGR. Vă vom contacta telefonic, prin SMS sau prin e-mail pentru a vă oferi informații despre aceste evenimente.
 • A vă trimite newsleter–ul ANMGR și orice alte comunicări referitoare la proiecte în care ANMGR este partner.
 • A vă invita la training-uri, workshop-uri și alte conferințe organizate la nivel european.
 • A vă consulta cu privire la informații ce prezintă interes pentru pacienții cu miastenia gravis, cât și referitor la alte acțiuni ce considerăm că sunt de interes pentru membrii comunitatii MG România.

V. Durata pentru care vă prelucrăm datele

ANMGR va prelucra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost preluate. Vă puteți dezabona de la primirea unor astfel de comunicări oricand folosind opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări.

VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ANMGR poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ANMGR în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ANMGR prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VII. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ANMGR pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VIII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ANMGR, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. La solicitarea dumneavoastră, aceste informații vă vor fi furnizate în format electronic.
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ANMGR a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ANMGR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ANMGR către o altă entitate desemnată de dumneavoastră, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: asociatia.miastenia@gmail.com.

IX. Fotografii și filmări din cadrul întâlnirilor ANMGR

În calitate de organizatori și gazde ale evenimentelor, ANMGR își rezervă dreptul de a folosi imaginile preluate în rapoartele, broșurile, website-ul, cât și canalele social media. Prin înscrierea la orice eveniment organizat de către ANMGR, participanții sunt de acord că fotografiile și filmările făcute în timpul acestor evenimente pot fi postate pe site-ul nostru și pe diferite canale de comunicare. Dacă doriți să nu fie postate, vă rugăm să ne anunțați fie prin email, înaintea evenimentului, fie la înregistrare. ANMGR nu va face publică nicio imagine/filmare cu dumneavoastra dacă nu sunteți de acord.

X. Cum puteți intra în contact cu ANMGR

În cazul in care mai aveti neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor dvs. sau Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa asociatia.miastenia@gmail.com și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

XI. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteti consulta baza legală:

Consiliul Director ANMGR se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de către întreg personalul ANMGR, prin implementarea procedurilor interne specifice regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.